A A A

Ogłoszenie o naborze uczestników do Dziennego Domu Pomocy w Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 203
Wyświetlony: 124
Wygasa: 2024-02-17 13:40:22
Kontakt Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług w Dziennym Domu Pomocy Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”, pod numerami telefonu 504 019 976 lub 500 892 960. Informacja dotyczące naboru osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. usług znajdują się również na stronie stowarzyszenia, o którym mowa powyżej.
https://policki.pl/ogloszenie-o-naborze-uczestnikow-do-dziennego-domu-pomocy-w-regionalnym-centrum-wsparcia-osob-niesamodzielnych-w-policach/

Opis

Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach

Twoi bliscy wymagającą pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia, wiek lub posiadaną niepełnosprawność ?

Nie masz środków finansowych i odpowiedniego dochodu na samodzielne wykupienie usług opiekuńczych dla Ciebie lub Twoich najbliższych?

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w Dziennym Domu Pomocy Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach.

Co oferujemy i jakie warunki zapewniamy ?

30 miejsc dziennej opieki dla osób niesamodzielnych w nowo wyremontowanym Regionalnym Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych mieszczącym się w Policach przy ul. Janusza Korczaka 17.

W ramach działalności Dziennego Domu Pomocy, w okresie od września 2021 r. do końca grudnia 2022 r., będą świadczone usługi m.in. w zakresie:

zaspokajania potrzeb życiowych, w tym poprzez zapewnienie miejsca dla bezpiecznego i godnego spędzania czasu,usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,wydawania co najmniej dwóch posiłków dziennie,umożliwienia udziału w zajęciach terapeutycznych, plastycznych i muzycznych oraz wspierających ruchowo,umożliwienia udziału w organizowanych imprezach kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych oraz dostępu do książek i środków masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet),pomocy w rozwinięciu i/lub wzmocnieniu aktywności oraz, w miarę indywidualnych możliwości, samodzielności życiowej.

Jakie kryteria trzeba spełnić?

wsparcie jest skierowane do osób zamieszkujących na terenie jednego z następujących powiatów: polickiego, gryfińskiego i stargardzkiego lub miasta Szczecinazagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznymniesamodzielnych, ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność (zgodnie ze skalą Barthel), w tym także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, których miesięczny dochód nie przekracza 150 % właściwego kryterium dochodowego

Kontakt:

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z usług w Dziennym Domu Pomocy Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych w Policach zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”, pod numerami telefonu 504 019 976 lub 500 892 960. Informacja dotyczące naboru osób zainteresowanych skorzystaniem z ww. usług znajdują się również na stronie stowarzyszenia, o którym mowa powyżej.

Dokumenty wymagane w procesie naboru dołączone do niniejszego ogłoszenia:

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,formularz zgłoszeniowy,oświadczenie o dochodach,oświadczenie uczestnika projektu,deklaracja uczestnictwa w projekcie,oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku,wzór kontraktu trójstronnego.

Dodatkowe informacje o projekcie

Partnerstwo realizujące projekt:

Lider Projektu: Powiat Policki,

Partner Projektu: Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek”.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.).Całkowita wartość projektu wynosi 5 231 259,15 zł, w tym dofinansowanie z EFS 4 867 709,15 zł oraz wkład własny Lidera Projektu 363 550,00 zł.

Fundusze Europejskie