A A A

Projekt "Rodzina Razem się Trzyma"

Szczegóły ogłoszenia

Id Ogłoszenia: 200
Wyświetlony: 143
Wygasa: 2024-01-09 13:58:48
Kontakt Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
ul. Szkolna 2
tel. 914240700 wew. 105 (Biuro Projektu)
https://www.pcpr.police.pl/projekty-realizowane/639-projekt-rodzina-razem-sie-trzyma

Opis

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Rodzina Razem się Trzyma (Projekt Nr RPZP.07.06.00-32-K023/20)Projekt „Rodzina Razem się Trzyma”

Działanie 7.6. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Podmiot realizujący projekt: Powiat Policki we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. Obszar realizacji projektu: „Rodzina Razem się Trzyma” to projekt realizowany na terenie czterech gmin Powiatu Polickiego tj. Dobra, Kołbaskowo, Nowe Warpno, Police.Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 2 031 744,00 zł, w tym:1. dofinansowanie EFS wynosi 1 191 744,00 zł,2. wkład własny wynosi 840 000 zł. Dofinansowanie uzyskane w ramach Działania 7.6 „Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 projekt nr RPZP.07.06.00-32-K023/20.Okres realizacji projektu: Projekt będzie realizowany w okresie od 01.03.2021 r. do 28.02.2023 r.

Cel projektu: Projekt „Rodzina Razem się Trzyma" to inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Polickiego, której celem jest rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do osób sprawujących pieczę zastępczą/kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Główne zadania projektu:1. Profilaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych (96 osób).2. Rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej (26 osób).

Do kogo skierowany jest projekt?1. Osoby (rodziny) w kryzysie – zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym o niskich kompetencjach opiekuńczo-wychowawczych, często z zaburzonym funkcjonowaniem społecznym w wielu obszarach (m.in. ubóstwo, alkoholizm, doświadczenia przemocowe, - przemoc fizyczna, ekonomiczna, dotykające gł. Kobiet, postawa wyuczonej bezradności i roszczeniowość, brak więzi rodzinnych, brak przygotowania do roli rodzica/opiekuna/partnera życiowego, brak umiejętności spędzania czasu ze swoim dzieckiem)2. Osoby sprawujące pieczę zastępczą, kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Efekty projektu:1. Nabycie przez 96 UP w kryzysie kompetencji społecznych umożliwiających pełnienie przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zapobiegających umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej i/lub umożliwiających dzieciom będących w pieczy zastępczej powrót do rodzin biologicznych2. Utworzenie 8 nowych rodzinnych form pieczy zastępczej, w których powstanie min. 8 miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej.3. Nabycie przez 26 UP kandydatów na rodziny zastępcze i/lub sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kompetencji w zakresie sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji ewentualnych opóźnień , wspieranie bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.

Fundusze Europejskie